حکایت آهنگر و مسگر را به زبان ها و شرح حال های مختلف زیاد شنیده ایم، امروز حکایت جدیدی از داستان سر زدن مسگر را برای دوستان و فارغ التحصیلان هم دانشگاهی خودم بیان می کنم تا شاید بیان این تجربه باعث آگاهی و پیشگیری از شکستن کاسه کوزه ها بر سرِ مسگرهای بی گناه زمان شود.