درود بر دوستان

دیروز میمردند و آرام آرام فراموش میشدند، امروز چه زود از یاد رفته ایم بی آنکه بمیریم...!!!درود و دو صد بدرود