درود بر دوستان"مثل ماهی زنده مثل سبزه زیبا مثل سمنو شیرین مثل سنبل خوشبو مثل سیب خوش رنگ و مثل سکه با ارزش باشید"


پیشاپیش سال نو مبارکدرود و دو صد بدرود