درود بر دوستان

اگر پرسند که چند اصل است بنائی را ، بگو که پنج اصل است:
« اول با طهارت بودن ، دویم بر جاده راستی بودن ، سیم با حیا بودن و نظر از غیر برداشتن ، چهارم کم سخن گفتن ، پنجم به اَدب بودن نزد مشایخ و بزرگان»

درود و دو صد بدرود