این استادیوم فوتبال - بیسبال حدود ده سال پیش ساخته شده، ولی  جالب و تحسین برانگیز بود. استادیوم سرپوشیده ای که وقتی در آن بیس بال بازی می شود، چمن ها در بیرون از استادیوم نور می خورند و رشد می کنند، و هنگامی که قرار است فوتبال بازی شود، زمین چمن به داخل استادیوم سرپوشیده می رود.در آنجا یک چرخ هم می زند تا تماشاگران بیشتر به زمین مسلط باشند و بتوانند پشت دروازه هر دو تیم، آنها را تشویق کنند.

 

Sapporo Dome, Japan