درود بر دوستان


سلام بر تو،ای بزرگترین  ماه خدا  و ای عید دوستان خدا.

روضه رمضان ،بهار جانهاست و طراوت ایمان ها،دل از عطش دیدار بی تاب است و جان از چشمه سار

نیایش،سیراب،دستها پیچک سبز دعاست  و چشم ها چشمه شوق.

رمضان،ماهی که آغازش مهر،میانه اش آمرزش  و پایانش رهایی از آتش است.

الهی!مهربانی کن بر ما که خواستاران صادق توییم و از در عنایت و احسان درآ.

درود و دو صد بدرود