درو د بردوستان

جهت اعتراض به رای صادره جهت عدم صدور پروانه اشتغال طراحی به معماران کارشناسی ناپیوسته ، دانشجویان و مهندسان گرامی اعتراض خود را به صورت مستقیم با وزیر مسکن  در میان بگذارند .برروی لینک زیر کلیک کنید:


ارتباط مستقیم با وزیر مسکنمنبع:http://www.asadiarch.blogfa.com/


درود و دوصد بدرود