درو د بردوستانفضا را فراموش کنید ، همچنین سازه و اینگونه حرفها را ، دنبال ارتباط ، تمثیل و تصویر سازی مفهومی باشید .
  رابرت ونچوری


درو د و دوصد بدرود