این خانه جالب انرژی لازم را از امواج رودخانه می گیرد .یکی از ویژگیهای این طرح استفاده از توزبین های عظیم ولی بی صدا می باشد که مانع زندگی در این مکان نباشند.

 

tidal 1 خانه آبی

 

 

tidal 2 خانه آبی

tidal 3 خانه آبی

tidal 4 خانه آبی

tidal 5 خانه آبی

tidal 6 خانه آبی

tidal 7 خانه آبی

منبع :http://civil-site.mihanblog.com/