ای دلبر معمار که طاقی به هنر         در حسن خود از رواق چشم بنگر


روز معمار


را به همه دوستان تبریک عرض میکنم .