درود بر دوستان

 

 سوم اردیبهشت

روز معمار

برشما مبارک 

 

درود و دو صد بدرود