درود بر دوستان

معماری گذشته ی ایران زمین، سرشار از واژگانی زیبا و همسو با عملکرد آنها بوده است که در این مجال، بخش آخراین واژگان از نظر شما خواهد گذشت،امیداست که مفید واقع گردد.

 

نقشهایی که به صورت شکسته است و خطوط مستقیم دارد

گره سازی

نقش برساو شده ای که بصورت تک یا تکرار شده باشد

- موتیف

گله

نماسازی که در آجر چینی است و در کل نقش گلی را نشان می دهد

گل انداز

گنبدی که پوسته حمال آن به صورت ترک ترک ساخته شده است

گنبد ترکین

خاگ به معنی تخم مرغ است

. گنبدی که از دوران بیزکند به وجود می آید مانند گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان

گنبد خاگی

گنبدهای نوک تیز مخروطی و هرمی

گنبد رک

گنبدی که قاعده اش به جای دایره بیضی باشد

گنبد کمبیزه

جایی که تیر در دیوار می نشیند

گیر

ایوانها و تالارهای منفرد

گیری

یا پر

- طاق ضربی

لاپوش

غلام گردش

- راهرویی که پیرامون بنا می گردد

مرد گرد

گنبد خانه

–قسمت اصلی مسجد است که محراب در آن قرار می گیرد . در اصل محل محراب گفته می شود

مقصوره

گره سازی مختلط آجر وکاشی

معقلی

حیاط

میانسرا

گنبد پیازی و نیم کره

گنبدنار

چوب یا قوس پوشش در گاه

نال در گاه

قسمتهای تو رفته در پلان

نخیر

قسمت پشت به آفتاب ساختمان

نسار

-نسر

نقشی الهام گرفته از برگ کنگر

- نمونه آن در گنبد خانه مسجد جامع قزوین می توان مشاهده کرد .

نقش برگ کنگری

نگین

در گره سازی آجری قطعاتی از کاشی را بصورت ساده استفاده می کرده اند.

نگین

بیرون زدگی در پلان

نهاز

پرسپکتیو

نهور

برای نما دادن به آجر با دو تخته دو طرف آنرا صاف کرده استفاده می کنند

واکوفته

گنبد خانه و عمارت اصلی

اپدته

آجری که به صورت نره میگذارند در خراسان خزند گفته می شود

هره

سوراخ سقف

هر نو

بند عمودی بین آجرها

هرزه بندی

نشیمن

-هدیش=تالار

هدش

هشت

=برجسته-بیرون آمده تنها جایی که از منطقه بسته خانه بیرون می آمده و ارتباط با خارج داشته جهت ایجاد مکث تقسیم فضایی جهت انتظار

هشتی

نوعی گره سازی تزئینی برجسته و فرو رفته

برآمده=گود فرورفته

هشت گیر

تاب

–سهمی-قوس شکل نیمه تخمه مرغی- نوع معمول چفد در شما ایران- تاق بار بر – نیم بیضی

هلو چین

ساختمانهایی که از سقف نور می گیرند

هولی

طرح یا پروژه

هور

نوعی ترک بندی و کاربندی

– آرایشی در زیر پوشش

یزدی بندی

برگرفته از طبیعت نباشد

آزاد مقابله گله=آنچه در حال حاضر به انتزاعی یا ذهنی اطلاق می شود

یله

 

درود و دو صد بدرود